پایان نامه بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری …

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « MA »

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱.مقدمه. ۳

۱-۲.تعریف مسئله و سوالات تحقیق.. ۳

۱-۳.ضرورت انجام تحقیق.. ۸

۱-۴.اهداف تحقیق.. ۹

۱-۵.فرضیه­های تحقیق.. ۱۰

۱-۶.روش شناسی تحقیق.. ۱۱

۱-۷.جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه. ۱۱

۱-۸.روش جمع­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق.. ۱۲

۱-۹.روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۸

۱-۱۰.ساختار کلی تحقیق.. ۱۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱.مقدمّه. ۲۲

۲-۲.اهداف گزارشگری مالی.. ۲۲

۲-۳.استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی.. ۲۳

۲-۴.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی.. ۲۴

۲-۵.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۲۵

۲-۶.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی.. ۲۶

۲-۶-۱. سود خالص…. ۲۶

۲-۶-۲. نسبتهای نقدینگی.. ۲۷

۲-۶-۳. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها ۲۷

۲-۶-۴. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها ۲۷

۲-۶-۵. نسبتهای سودآوری.. ۲۸

۲-۶-۷. نسبتهای قیمت بازار ۲۸

۲-۷.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی.. ۲۹

۲-۸.معیارهای سودآوری شرکت.. ۲۹

۲-۹. معیارهای ارزش بازار شرکت.. ۳۴

۲-۱۰.سیاست تقسیم سود ۳۷

۲-۱۱. انواع سیاست های تقسیم سود ۳۸

۲-۱۲. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت.. ۴۲

۲-۱۳. نقش مدیریت در گزارشگری.. ۴۴

۲-۱۴. مفهوم مدیریت سود ۴۵

۲-۱۵. روشهای مدیریت سود ۴۷

۲-۱۶. عوامل و انگیزه­ها از مدیریت سود ۴۹

۲-۱۷. ابزارها ی اندازه­گیری مدیریت سود ۵۳

۲-۱۸. تحقیقات انجام شده داخلی.. ۵۶

۲-۱۹. تحقیقات انجام شده خارجی.. ۷۱

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱.مقدمه. ۷۸

۳-۲.روش تحقیق.. ۷۹

۳-۳.تعریف و تبیین جامعه. ۸۰

۳-۴.نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۸۰

۳-۵.قلمرو زمانی تحقیق.. ۸۲

۳-۶. قلمرو مکانی تحقیق.. ۸۲

۳-۷. قلمرو موضوعی تحقیق.. ۸۲

۳-۸.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۸۳

۳-۹.سوألات تحقیق.. ۸۷

۳-۱۰.فرضیه های تحقیق.. ۸۸

۳-۱۱.ابزار گردآوری دادهها ۸۸

۳-۱۲.روش آزمودن فرضیه های تحقیق.. ۸۹

۳-۱۳.رگرسیون لجستیک… ۹۲

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

۴-۱.مقدّمه. ۱۱۲

۴-۲.آمار توصیفی تحقیق.. ۱۱۳

۴-۳.آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۱۵

۴-۳-۱. آزمون فرضیه اوّل. ۱۱۵

۴-۴-۲. آزمون فرضیه دوم. ۱۲۳

۴-۴-۳. آزمون فرضیه سوم. ۱۲۹

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱.مقدمه. ۱۳۶

۵-۲. خلاصه تحقیق.. ۱۳۷

۵-۲-۱. نتایج فرضیه اول : ۱۳۸

۵-۲-۲. نتایج فرضیه دوم : ۱۳۸

۵-۲-۳. نتایج فرضیه سوم : ۱۳۹

۵-۲.محدودیتهای تحقیق.. ۱۴۰

۵-۳.پیشنهادات برای استفاده­کنندگان. ۱۴۰

۵-۴.پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۴۱

پیوست­ها

پ-۱. اسامی شرکتهای نمونه. ۱۴۳

پ-۲. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل. ۱۴۳

منابع و مآخذ فارسی.. ۱۴۵

منابع و مآخذ انگلیسی.. ۱۵۰

منابع و مآخذ انگلیسی..

&nbs

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 1