دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی(مورد مطالعه): نوجوانان ۱۵ …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی(مورد مطالعه):

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران

استاد راهنما:

دکتر لیلا نیرومند

شهریورماه۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه, آرمانی و پربار دست یابد; ضمن آن که اگر ابزار مزبور به اشتباه و یا همراه با سوء نیت به کار گرفته شود می تواند چون نیرویی ویران کننده و مصیبت بار عمل کند. برای این که بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود مخاطبی داشت که بتواند در کنار بهره مندی آگاهانه و فعالانه از پیام های رسانه ای, زندگی خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن محافظت نماید; باید مهارتی نوین آموخته شود که از آن با نام سواد رسانه ای یاد می شود.

سواد رسانه ای علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی که همان مهارت خواندن و نوشتن است, توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام و قدرت انتقال اطلاعات موجود در پیام به دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید می آورد. هم چنین با توان مند کردن فرد جهت درک شیوه کار و نحوه معنی سازی رسانه یعنی ماهیت پیام و اهداف تولید آن و نیز تاثیر رسانه بر مخاطب و تکنیک هایی گوناگون که برای این امر به کار گرفته می شود, او را از مصرف زدگی صرف خارج کرده و از سبک زندگی او در برابر اثرات مخرب رسانه صیانت می نماید. لذا مسئله اساسی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با سبک زندگی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این مسئله در حوزه سواد رسانه ای از دیدگاه های پاتر, تامن و هابز, و پیرامون سبک زندگی از دیدگاه های وبر و وبلن استفاده شده است.

این تحقیق به لحاظ نوع اکتشافی, به لحاظ راهبرد کمی, و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران, و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با ۳۷۹ نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده, داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش حاکی است که بین سواد رسانه ای و ابعاد آن شامل آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای, درک محتوای پیام های رسانه ای, گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای, نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای و در نهایت تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با سبک زندگی و ابعاد آن شامل رفتار با والدین, ارتباط با جنس مخالف, تفریحات, رفتار در مدرسه و نوع لباس پوشیدن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سواد رسانه ای, سبک زندگی, نوجوان

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۱- طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳- هدف های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴- سئوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۵- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۱- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۶-۲- مقاله ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

فصل دوم: چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۲۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲- سبک زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۱- مفهوم سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۲- ضرورت پدید آمدن سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۴-۳- دیدگاه های اندیشمندان در حوزه سبک زندگی ………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۴-۳-۱- وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۴-۳-۲- وبلن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱- سواد رسانه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۱-۱- مفهوم سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۱-۲- رویکرد های سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱-۳- هدف سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۴-۲- دیدگاه های اندیشمندان حوزه سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۴-۲-۱- پاتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۴-۲-۲- تامن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۴-۲-۳- هابز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۳- رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۴- چارچوب مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۲- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۴- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۵- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۶- تعریف نظری و عملی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۷- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۸- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………………………………………………..۵۷

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۱- یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲- یافته های تحلیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم: نتیجه گیری, پیشنهادها و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………۱۱۶

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵-۱- جمع بندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۵-۱-۱- جمع بندی یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵-۱-۲- جمع بندی یافته های تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۲- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۳- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۳-۱- پیشنهاد به مسئولان ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۳-۲- پیشنهاد به محققان بعدی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۵-۴- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

فهرست مطالب

جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

جدول نتایج پایایی شاخص ها بر حسب ضریب آلفای کرون باخ ……………………………………………………………………….۵۴

جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………….۶۰

جدول توزیع فراوانی گروه های سنی بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………….۶۲

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های درک محتوای پیام های رسانه ای ………………………………………………..۶۵

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی درک محتوای پیام های رسانه ای ………………………………………………………۶۶

جدول توزیع فراوانی درک محتوای پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………..۶۷

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………….۶۸

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………..۶۹

جدول توزیع فراوانی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………………………………………..۷۰

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای ……………………………………………..۷۱

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای …………………………………………………..۷۲

جدول توزیع فراوانی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای …………………………………………………………………………………..۷۳

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………..۷۴

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………………۷۵

جدول توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………۷۶

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………..۷۷

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………………۷۸

جدول توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………۷۹

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………۸۱

جدول توزیع فراوانی سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………………۸۲

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های رفتار با والدین ………………………………………………………………………………۸۴

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر رفتار با والدین ………………………………………………………………………….۸۵

جدول توزیع فراوانی رفتار با والدین …………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

جدول توزیع درصدی پاسخ به گویه های ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………..۸۸

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………….۸۹

جدول توزیع فراوانی ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………………………….۹۰

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………….۹۱

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………….۹۲

جدول توزیع فراوانی رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………………………..۹۴

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی نوع لباس پوشیدن ……………………………………………………………………………..۹۵

جدول توزیع فراوانی نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………۹۶

جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تفریحات ……………………………………………………………………………………….۹۷

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی تفریحات ……………………………………………………………………………………………..۹۸

جدول توزیع فراوانی تفریحات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی سبک زندگی ……………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول توزیع فراوانی سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

جدول رابطه بین درک محتوای پیام های رسانه ای با رفتار با والدین ……………………………………………………………۱۰۴

جدول رابطه آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای با ارتباط با جنس مخالف ……………………………………….۱۰۵

جدول رابطه گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای با تفریحات ………………………………………………………………………….۱۰۶

جدول رابطه تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با رفتار در مدرسه ………………………………………………………………۱۰۷

جدول رابطه نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای با نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………….۱۰۸

جدول رابطه های دیگر بین متغیر مستقل و ابعاد آن با متغیر وابسته …………………………………………………………….۱۱۲

جدول رابطه سواد رسانه ای با جنسیت …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

جدول رابطه سبک زندگی با جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

فهرست شکل ها

شکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل شبکه مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

شکل توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………۵۹

شکل توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………۶۱

شکل توزیع فراوانی گروه های سنی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………..۶۳

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به درک محتوای پیام های رسانه ای …………………………………………………………………….۶۷

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………………………۷۰

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای ………………………………………………………………….۷۳

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای …………………………………………………………………..۷۶

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ………………………………………………………………….۸۰

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………..۸۳

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به رفتار با والدین …………………………………………………………………………………………………..۸۷

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………..۹۰

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………………………………۹۳

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به نوع لباس پوشیدن …………………………………………………………………………………………….۹۶

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به تفریحات …………………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به سبک زندگی …………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

مقدمه

بسیاری تصور می کنند که کم و بیش دارای سواد رسانه ای هستند. نام بسیاری از تارنماها, آهنگ ها, کتاب ها, مجله ها, فیلم ها و برنامه های تلویزیونی را می دانند. چهره و نام شخصیت های مشهور را تشخیص می دهند. می دانند که چه طور باید مطالعه کنند. به راحتی می توانند موضوع اصلی را در فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی پیگیری کنند. معنی اصطلاحاتی چون فلش بک را دانسته و می دانند وقتی موسیقی متن ملایم یک فیلم با پای نهادن یکی از شخصیت های فیلم به صحنه ای خطرناک اوجی تکان دهنده می گیرد, باید بترسند. حتی ممکن است در انجام بازی های یارانه ای, دانلود آهنگ و آپلود ویدئو در صفحه اینترنتی شخصی مهارت لازم را داشته باشند. به طور مشخص می دانند که چه طور خود را در برابر رسانه ها قرار داده, اطلاعات را جذب کرده و خود را با آن ها سرگرم کنند. آیا این افراد دارای سواد رسانه ای هستند؟ بله البته. حجمی عظیم از اطلاعات را به دست آورده و مهارت هایی مهم را بسط داده اند. توانایی صحبت کردن با زبانی مشخص, خواندن, فهم تصاویر و پیگیری روایات دستاوردهایی هستند که اغلب آن ها را بدیهی می انگارند. نباید از فعالیت هایی که در آن ها موفق بوده اند صرف نظر کنند. با این وجود طرح این موضوع نیز مهم است که تمام انسان ها می توانند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی سواد رسانه ای کسب کنند.

شاید سطح سواد رسانه ای برخی افراد به اندازه زمانی باشد که نوجوان بوده اند. از آن زمان تا کنون بنیان اطلاعاتی آن ها در برخی از انواع پیام های رسانه ای نظیر آهنگ های عامه پسند, فیلم های سینمایی, برنامه های تلویزیونی, بازی های رایانه ای و تارنماهای اینترنتی رشدی چشمگیر داشته است. در عین حال بنیان اطلاعاتی افراد در حوزه های دیگر مانند چگونگی تولید و

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 1