سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی فروش مکمل های بدن سازی مجاز نکس وان موزیک - دانلود موزیک جدید اپلود سنتر عکس و فایل رایگان فراز هاستینگ|بهترین خدمات هاستینگ هاست وبلاگدهی حرفه ای
بستن تبلیغات [X]
پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری 
loading...

دانلود مقالات

پایان نامه بازدید : 3 جمعه 4 آبان 1397 زمان : 18:41
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

بهار۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش، "بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی از نظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان" می باشد. در راستای رسیدن به این هدف سوالاتی مطرح و متعاقب آن پنج فرضیه مطرح شد. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی پیمایشی و از جهاتی کاربردی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با ۲۵ سوال اصلی و طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن توسط استاد محترم راهنما و اساتید محترم حسابداری دانشگاه تهران و اعضای دیوان محاسبات، تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ به مقدار۸۳/۰سنجیده شد که مطلوب می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت جمعیت شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون داده ها استفاده گردید. در آمار استنباطی جهت یافتن ارتباط معنی دار بین متغیرهای وابسته و مستقل از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن برای هر متغیر به این شرح می باشد. بین بهای تمام شده و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان۷۲۹/. بین بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان۵۰۶/. بین پاسخگویی مدیران و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان ۶۱۸/. بین تصمیم گیری بهینه و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان۶۸۹/. و بین اثر بخشی سازمانی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان ۶۲۳/. است. همچنین برای تطابق توزیع نمونه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش از آزمون T-TESTو برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب رشته تحصیلی،تحصیلات،سمت شغلی و سابقه کار از آزمون آنالیز واریانس((ANOVA استفاده گردید که این امر با نرم افزارSPSS22صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای حسابداری تعهدی و جایگزینی آن به جای حسابداری نقدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان باعث بهبود پاسخگویی مدیران، تصمیمات بهینه آنها و بودجه ریزی عملیاتی و اثر بخشی سازمانی و در نهایت تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها می شود.

واژگان کلیدی: حسابداری بر مبنای تعهدی، بهای تمام شده کالا و خدمات، تصمیم گیری بهینه، پاسخگویی بهینه، اثر بخشی سازمانی، بودجه ریزی عملیات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

 • مقدمه.........................................................................................................................................................۲
 • بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش.......................................................................................۴
 • اهمیت پژوهش.........................................................................................................................................۸
 • اهداف پژوهش..........................................................................................................................................۹
 • فرضیه های پژوهش................................................................................................................................۱۰
 • متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................۱۰
 • روش پژوهش............................................................................................................................................۱۱
 • جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری...............................................................................................۱۱
 • قلمرو پژوهش...........................................................................................................................................۱۱

۱-۱۰-تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش.............................................................................۱۲

۱-۱۰-۱- حسابداری نقدی................................................................................................................................۱۲

۱-۱۰-۲- پاسخگویی مدیران............................................................................................................................۱۲

۱-۱۰-۳- بودجه ریزی عملیاتی.......................................................................................................................۱۳

۱-۱۰-۴- بهای تمام شده خدمات و فعالیتها................................................................................................۱۴

۱-۱۰-۵- تصمیم گیری بهینه..........................................................................................................................۱۴

۱-۱۰-۶- حسابداری تعهدی کامل..................................................................................................................۱۴

۱-۱۰-۷- اثر بخشی سازمانی.............................................................................................................................۱۵

فصل دوم :ادبیات تحقیق.......................................................................................................................................۱۶

۲-۱- مقدمه..............................................................................................................................................................۱۷

۲-۲- بخش اول: حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر...................................................................۱۸

۲-۲-۱- مفاهیم حسابداری تعهدی...................................................................................................................۱۸

۲-۲-۲-تاریخچه حسابداری تعهدی..................................................................................................................۱۸

۲-۲-۳-مفهوم حسابداری نقدی..........................................................................................................................۲۲

۲-۲-۳-۱-ایرادات و نارسایی های روش نقدی................................................................................................۲۲

۲-۲-۴-مزایای حسابداری تعهدی.....................................................................................................................۲۳

۲-۲-۵- ارجحیت های روش حسابداری تعهدی بر روش حسابداری نقدی.............................................۲۴

۲-۳- بخش دوم: مسئولیت پاسخگویی............................................................................................................۲۵

۲-۳-۱- مفاهیم مسئولیت پاسخگویی.............................................................................................................۲۵

۲-۳-۲- سطوح مسئولیت پاسخگویی...............................................................................................................۲۷

۲-۳-۳-رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی...........................................................................۲۸

۲-۳-۴-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت پاسخگویی.....................................................................۳۰

۲-۳-۵- معیار اندازه گیری و مسئولیت پاسخگویی.......................................................................................۳۰

۲-۴-بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی............................................................................................۳۴

۲-۴-۱- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی....................................................................................................................۳۴

۲-۴-۲- تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی ................................................................................................................۳۴

۲-۴-۳-اهداف بودجه ریزی عملیاتی ......................................................................................................................۳۶

۲-۴-۴-مزایای بودجه ریزی عملیاتی.....................................................................................................................۴۱

2-4-5-رابطه حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی..................................................................................۴۲

۲-۴-۵-۱-ناسازه ها و تضادها..................................................................................................................................۴۴

۲-۵- بخش چهارم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت.................................................................................................۴۵

۲-۵-۱- مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت......................................................................................................۴۶

۲-۵-۲-تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت.....................................................................................................۴۶

۲-۵-۳- اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت.............................................................................................۴۸

۲-۵-۴-فرایند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت..............................................................................................۴۹

۲-۵-۵- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت................................................................................۵۰

۲-۵-۶- مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت....................................................................................................۵۱

۲-۵-۶-۱-مرحله اول: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها..............................................................۵۲

۲-۵-۶-۲-مرحله دوم: جمع آوری و تعیین هزینه ها......................................................................................۵۲

2-5-6-3-مرحله سوم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیتها ...........................۵۳

۲-۵-۶-۴-مرحله چهارم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیر مستقیم و فعالیتها..................۵۳

۲-۵-۶-۵- جمع هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم.......................................................................۵۴

۲-۵-۷- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت.....................................................................................۵۴

۲-۵-۸-هزینه یابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان..............................................................................................۵۴

۲-۶- بخش پنجم: حسابداری تعهدی ونقش آن در تصمیم گیری های بهتر مدیران.....................................۵۵

۲-۶-۱-مفاهیم تصمیم گریری....................................................................................................................................۵۷

۲-۶-۲- مفاهیم گزارشگری مالی................................................................................................................................۵۷

۲-۶-۳- تاریخچه اهداف گزارشگری مالی جهت انجام تصمیمات بهینه مدیران..............................................۵۷

۲-۶-۴- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.................................................................................................................۵۸

۲-۶-۵-رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی................................................................................................۶۰

۲-۶-۶- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات..........................................................................................۶۰

۲-۶-۶-۱-مربوط بودن.................................................................................................................................................۶۰

۲-۶-۶-۲- قابل اتکا بودن...........................................................................................................................................۶۰

۲-۶-۷-خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات...................................................................................................۶۱

۲-۶-۷-۱-قابل مقایسه بودن.......................................................................................................................................۶۱

۲-۶-۷-۲-قابل فهم بودن.............................................................................................................................................۶۱

۲-۶-۸-محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.........................................................................۶۲

۲-۶-۹-ارتباط بین گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی.....................................................................................۶۲

۲-۶-۱۰-گزارشگری مالی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان................................................۶۳

۲-۷-بخش ششم: اثر بخشی سازمانی........................................................................................................................۶۵

۲-۷-۱- مفاهیم اثر بخشی سازمانی............................................................................................................................۶۵

۲-۷-۲-رویکردهای اثر بخشی سازمانی.....................................................................................................................۶۵

۲-۷-۲-۱-رویکرد نیل به هدف...................................................................................................................................۶۵

۲-۷-۲-۲- رویکرد سیستمی......................................................................................................................................۶۶

۲-۷-۲-۳- رویکرد عوامل استراتژیک........................................................................................................................۶۶

۲-۷-۲-۴- رویکرد ارزشهای رقابتی..........................................................................................................................۶۷

۲-۸- پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................................۶۷

۲-۸-۱-پژوهشهای درون کشوری...............................................................................................................................۶۷

۲-۸-۲- پژوهشهای برون کشوری..............................................................................................................................۷۳

۲-۸-۳-نقد تحقیقات گذشته.......................................................................................................................................۷۵

۲-۹-نتیجه گیری............................................................................................................................................................۷۷

۲-۱۰-خلاصه فصل دوم................................................................................................................................................۷۸

فصل سوم:روش شناسی تحقیق....................................................................................................................................۸۰

۳-۱-مقدمه.......................................................................................................................................................................۸۱

۳-۲-جامعه آماری...........................................................................................................................................................۸۱

۳-۳-روش نمونه گیری..................................................................................................................................................۸۲

۳-۳-۱-حجم نمونه........................................................................................................................................................۸۴

۳-۴- نوع تحقیق.............................................................................................................................................................۸۵

۳-۴-۱- هدف تحقیق......................................................................................................................................................۸۵

۳-۴-۲-نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات..................................................................................................................۸۵

۳-۵-رویکرد تحقیق.........................................................................................................................................................۸۷

۳-۶-استراتژی تحقیق.....................................................................................................................................................۸۸

۳-۷-قلمرو تحقیق............................................................................................................................................................۸۸

۳-۸-ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................۸۹

۳-۸-۱-روش کتابخانه ای...............................................................................................................................................۸۹

۳-۸-۲-پرسشنامه.............................................................................................................................................................۸۹

۳-۸-۲-۱-اجزای پرسشنامه..........................................................................................................................................۹۰

۳-۸-۳-کتابخانه................................................................................................................................................................۹۱

۳-۸-۴- مصاحبه...............................................................................................................................................................۹۱

۳-۹- روایی ابزار اندازه گیری.........................................................................................................................................۹۴

۳-۱۰-پایایی.......................................................................................................................................................................۹۵

۳-۱۱-متغیرهای پژوهش و مدل مفهومی...................................................................................................................۹۷

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل.........................................................................................................................................۹۸

۳-۱۲-۱-آمار توصیفی.....................................................................................................................................................۹۹

۳-۱۲-۲-آمار استنباطی..................................................................................................................................................۹۹

۳-۱۲-۲-۱-ضریب همبستگی پیرسون......................................................................................................................۹۹

۳-۱۲-۲-۲-آزمون کولمو گراف-اسمیرنوف..........................................................................................................۱۰۰

۳-۱۲-۲-۳-آزمون T-TEST.........................................................................................................................................100

۳-۱۲-۲-۴-آزمون تحلیل واریانسANOVA............................................................................................................100

۳-۱۳-تعریف عملیاتی متغیرها.................................................................................................................................۱۰۱

فصل چهارم: یافته های تحقیق..................................................................................................................................۱۰۴

۴-۱-مقدمه......................................................................................................................................................................۱۰۵

۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی.....................................................................................................................................۱۰۶

۴-۲-۱-قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.....................................................................۱۰۶

۴-۲-۲-قسمت دوم: وضعیت متغیر مستقل..............................................................................................................۱۱۳

۴-۲-۳- قسمت سوم: وضعیت متغیرهای وابسته...................................................................................................۱۱۴

۴-۳- بخش دوم: آمار استنباطی................................................................................................................................۱۱۶

۴-۳-۱-همبستگی پیرسون...........................................................................................................................................۱۱۶

۴-۳-۱-۱-آزمون فرضیه اول پژوهش........................................................................................................................۱۱۶

۴-۳-۱-۲-آزمون فرضیه دوم پژوهش.......................................................................................................................۱۱۷

۴-۳-۱-۳-آزمون فرضیه سوم پژوهش......................................................................................................................۱۱۹

۴-۳-۱-۴-آزمون فرضیه چهارم پژوهش...................................................................................................................۱۲۰

۴-۳-۱-۵-آزمون فرضیه پنجم پژوهش....................................................................................................................۱۲۱

۴-۳-۲- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه ها.................................................................۱۲۲

۴-۳-۳-آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش................................................................۱۲۳

۴-۳-۳-۱-مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب جنسیت...................................................................۱۲۳

۴-۳-۴-آزمون آنالیز واریانس(( ANOVA .................................................................................................................124

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری...............................................................................................................................۱۲۸

۵-۱-مقدمه......................................................................................................................................................................۱۲۹

۵-۲-مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق..........................................................................................................۱۲۹

۵-۲-۱- تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی ....................................................................................۱۳۰

۵-۳-پیشنهادها...............................................................................................................................................................۱۳۲

۵-۳-۱-پیشنهادها مبنتی بر نتایج پژوهش...............................................................................................................۱۳۳

۵-۳-۲-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.......................................................................................................................۱۳۴

۵-۴-محدودیتهای تحقیق.............................................................................................................................................۱۳۵

۵-۵-بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................................۱۳۶

فهرست مراجع..................................................................................................................................................................۱۳۶

پیوستها.............................................................................................................................................................................۱۴۱

فهرصت جداول

جدول ۳-۱..........................................................................................................................................................................۸۴

جدول۳-۲............................................................................................................................................................................۹۱

جدول۳-۳............................................................................................................................................................................۹۲

جدول۳-۴...........................................................................................................................................................................۹۷

جدول۴-۱.........................................................................................................................................................................۱۰۶

جدول۴-۲.........................................................................................................................................................................۱۰۷

جدول۴-۳........................................................................................................................................................................۱۰۸

جدول۴-۴........................................................................................................................................................................۱۰۹

جدول۴-۵........................................................................................................................................................................۱۱۱

جدول۴-۶.........................................................................................................................................................................۱۱۲

جدول۴-۷........................................................................................................................................................................۱۱۴

جدول۴-۸.......................................................................................................................................................................۱۱۴

جدول۴-۹.......................................................................................................................................................................۱۱۴

جدول۴-۱۰......................................................................................................................................................................۱۱۵

جدول۴-۱۱.....................................................................................................................................................................۱۱۵

جدول۴-۱۲.....................................................................................................................................................................۱۱۵

جدول۴-۱۳......................................................................................................................................................................۱۱۷

جدول۴-۱۴.....................................................................................................................................................................۱۱۸

جدول۴-۱۵......................................................................................................................................................................۱۱۵

جدول۴-۱۶......................................................................................................................................................................۱۲۰

جدول۴-۱۷......................................................................................................................................................................۱۲۱

جدول۴-۱۸......................................................................................................................................................................۱۲۲

جدول۴-۱۹......................................................................................................................................................................۱۲۳

جدول۴-۲۰......................................................................................................................................................................۱۲۴

جدول۴-۲۱......................................................................................................................................................................۱۲۵

جدول۴-۲۲......................................................................................................................................................................۱۲۶

جدول ۴-۲۳....................................................................................................................................................................۱۲۶

جدول۵-۱........................................................................................................................................................................۱۳۱

جدول۵-۲.........................................................................................................................................................................۱۳۲

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱........................................................................................................................................................................۱۰۶

نمودار۴-۲.......................................................................................................................................................................۱۰۸

نمودار۴-۳......................................................................................................................................................................۱۰۹

نمودار۴-۴......................................................................................................................................................................۱۰۹

نمودار۴-۵......................................................................................................................................................................۱۳۲

فهرست شکلها

شکل۲-۱.........................................................................................................................................................................۵۰

شکل۲-۲.........................................................................................................................................................................۶۴

شکل۳-۱.........................................................................................................................................................................۹۸

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آنها مبنی بر کنترل و نظارت سازمانهای دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند که اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه پاسخگویی مناسب و شفاف، در مورد امور مالی و عملیاتی سازمانها، می توانند بدست آورند. یکی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه پاسخگویی به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارشهای مالی شفاف و کارا می باشد. که این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود که نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی براساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده کنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می کردند، بطوریکه بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد "اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری" (GAAP)[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری که تاکنون در اکثر سازمانهای دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است که بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت کاستیهای این روش، که مهمترین آنها تمرکز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاههای دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی و امکان ارزیابی دقیقتر گروههای مزبور، فراهم می کند. (محمدی و همکاران، ۱۳۹۲)

بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد "شبه تجاری[۲]" و "مبتنی بر عملکرد[۳]" تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت حدود ۱۰ سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی[۴]،۲۰۱۱)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز[۵](۲۰۰۹) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال۲۰۰۶ این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور[۶]،۲۰۰۸)

با وجود انجام برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،۱۳۸۵)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی را دو چندان کرده است. (نسباک[۷]،۲۰۱۱)

 • بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح "مسئولیت پاسخگویی[۸]" آنها، ضرورت پیدا نماید. در سال های اخیر، دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان، اقدامات زیادی برای اطمینان از بهبود سیستم نگهداری سوابق حسابداری، مطابق با شیوه های حسابداری قابل قبول، انجام دادند و تلاش برای بهبود این جنبش بین المللی و تغییر سیستم حسابداری از حسابداری نقدی به تعهدی در سراسر جهان انجام گرفته است. بسیاری از سازمان ها در بخش عمومی همچنان به اجرای سیستم حسابداری بر مبنای نقدی می پردازند. متاسفانه، حسابداری بر مبنای نقدی نمیتواند به عنوان یک مبنای صحیح برای اندازه گیری مناسب، مورد استقاده قرار گیرد. در این مبنا عملکرد و سوابق اقتصادی، زمانی مشخص می شود که پول نقد، رد و بدل گردد.) تئودور و موتیو[۹]، (2013

بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید، در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند "الف" ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر گردیده است: "دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشک

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 625
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : [Ip_Today]
 • آی پی دیروز : [Ip_Yesterday]
 • بازدید امروز : 37
 • باردید دیروز : 5
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 42
 • بازدید ماه : 214
 • بازدید سال : 321
 • بازدید کلی : 321
 • کدهای اختصاصی